Hysbyseb Preifatrwydd Digwyddiadau 218 Events

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Mae ein cwsmeriaid yn hynod o bwysig i ni. Ein bwriad yw rhoi y gofal i chi a delio gyda'ch gwybodaeth personol mewn modd cyfrinachol.

 

Mae'n bwysig i chi wybod pa wybodaeth mae 218 Events Ltd (i'w adnabod o hyn ymlaen fel "ni" neu "218 Events Limited) yn casglu amdanoch a sut mae'r wybodaeth yna yn cael ei ddefnyddio.

 

Mae ein Hysbyseb Preifatrwydd yn manylu sut yda ni yn casglu ac yn cadw eich data personol yn ogystal a'ch holl hawliau.

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Mae'r hysbyseb preifatrwydd yn egluro sut mae 218 Events yn casglu eich manylio personol e.e. os ydych yn 

 • rynu tocyn gennym am ddigwyddiad, fe fyddem yn defnyddio y wybodaeth i    gyflwyno'r digwyddiad a gyda'ch caniatad eich hysbysu am ddigwyddiadau eraill a all fod o ddiddordeb i chi.

 • Pan yn ymweld a'n gwefan fe fyddwn yn defnyddio cookies i deilwra a gwella eich profiad  

 

Fe fyddwn yn delio a'ch manylion personol yn ol deddfau data presennol y gyfraith sef General Data Protection Regulation law (GDPR)

 

Mae eich hawliau ac opsiynau yn cael ei egluro ymhellach isod.

Casglu Gwybodaeth

Fe fyddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch fel y medrwn eich hysbysu am docyn neu ddigwyddiad, pryd rydych yn llenwi ffurflen gais, cysylltu a ni, prynu tocynnau, defnyddio ein gwefan neu llwyfan cymdeithasol

 

 • Pryd rydych yn prynu tocyn neu cael un wedi ei drosglwyddo gan ffrind fe fyddwn yn casglu gwybodaeth a all gynnwys manylion cyswllt neu talu

 • Pan yn  defnyddio ein gwefan  neu app fe fyddwn yn casglu gwybodaeth eich dyfais neu holwr (browser), eich cyfeiriad IP. eich lleoliad, y gwefan blaenorol, pa ddefnydd wnaethpwyd o'r gwefan ac i ba  wefan yr aethoch wedi gadael ein gwefan ni.  gwelwch ein Polisi Cookies

 • Pan yn defnyddio ein llwyfan cymdeithasol o fewn y wefan ac yn ei ddefnyddio ar gyfer negeseuon. Fe fydd y llwyfan yn rhannu rhywfaint o'ch gwybodaeth gyda ni

 • Os oes ganddoch anhawssterau corffrorol rydym yn awyddus i gyflewni y profiad gorau posib felly i wneud hyn fe fydd angen casglu manylion o'ch anghenion (fe all hyn olygu eich bod yn rhannu manylion eich iechyd personol)

Sut yda ni yn defnyddio'r wybodaeth

Y rheswm rydym yn casglu y wybodaeth yw i

 • Prosesu eich cais am docyn a derbyn taliad am y digwyddiad perthnaso

 • Anfon cadarnhad o'r archeb

 • Rhoi cefnogaeth a chymorth i gwsmer sydd ei angen

 • Prosesu manylion iechyd i sicrhau mynediad di-rwystr, hyn gyda caniatad penodol ​

 • Derbyn ad-borth er mwyn gwella a teilwra ein gwasanaeth

 • Ar gyfer gwasanaethau marchnata * (mwy o wybodaeth islaw)

 • Unrhyw reswm arall yn ol y gyfraith

 

* Gyda eich caniatad i anfon negeseuon marchnata efallai y byddwn yn

 • Cysylltu gyda manylion neu wybodaeth am gynnigion arbennig yn ymwneud a digwyddiadau yn y dyfodol neu gwasanaethau y cwmni. - fe all hyn fod drwy e-bost, SMS neu ar lwyfan cymdeithasol. Fe allwch newid eich dewisiadau marchnata ar unrhyw adeg drwy ddarllen y sector "Eich hawliau ynglyn a'r wybodaeth a ddelir amdanoch" isod.

 • Anfon hysbysebion a deunydd marchnata wedi ei deilwra i'n gwefan (gwelir Polisi Cookies am fwy o fanylion )

 

Sut yda ni yn rhannu eich gwybodaeth

Fe fydd eich gwybodaeth bersonol ddim ond yn cael ei rannu gyda partneriaid ein digwyddiad a all gynnwys un neu fwy o'r canlynol

 • Contractwyr allanol yn gweithio ar y digwyddiad megis Marchnata/AV & Technoleg/Gwasanaethau'r Digwyddiad

 • Y  Lleoliadau

 

Datgelu eich Gwybodaeth

Fe allwn ddatgelu eich gwybodaeth os oes yna orfodaeth i wneud hynny yn gyfreithiol, i sicrhau termau ac amodau cytundebau eraill, amddiffyn hawliau, eiddo neu diogelwch 218 Events ac eraill;  i ymchwilio  neu rwystro trosedd.

 

Eich hawliau i wybodaeth amdanoch sydd yn ein meddiant

Fe fyddwn yn tynnu lluniau ac yn recordio mewn digwyddiadau er mwyn eu defnyddio ar lwyfan cymdeithasol. Pebae yn well ganddoch i beidio ymddangos mewn llun na fideo a fyddech gystal gadael i'n staff wybod wrth i chi gyrraedd.

 

Fe allwch ddewis derbyn manylion marchnata drwy e-bostio ni (Manylion yn y sector Cyswllt)

 

Mae ganddoch hefyd yr hawl i

 • Weld unrhyw fanylion data personol sydd gennym amdanoch

 • Mynnu ein bod yn cywiro unrhyw gangymeriadau yn y data

 • (Mewn rhai amgylchiadau) gwrthod neu gyfyngu ar y prosesu

 • (Mewn rhai amgylchiada( gofyn i'ch data gael ei ddileu

 • Cwyno yn swyddogol i'r Comisynydd Gwybodaeth (ICO) sef  rheoleiddwyr annibynol amddiffyn data

 

Fe allwch ofyn i gywiro neu ddileu unrhyw wybodaeth sydd yn eich tyb chi yn wallus. Am fwy o fanylion cysylltwch drwy sector Cyswllt isod

 

Cadw eich gwybodaeth

Mae gennym mesurau diogelwch mewn lle i amddiffyn eich data personol.

Fe fydd y data mond yn cael ei gadw am gyfnod cyhyd a'r angen i ddiwallu ein gwasanaeth.am y cyfnod wedi amlinellu yn y polisi yma neu cyn hired ag sydd yn angenrheidiol yn gyfreithiol.

Fe fyddwn yn dileu pob manylun perthnasol pan nad oes ei angen o fewn 12 mis i'r digwyddiad.

Mae hyn yn bwysig. Fe ddylsech gael "Privacy manager" yng ngofal eich bas data. Os nad ydych wedi gofyn am fanylion marchnata gan 218 Events ddyle chi byth gael

1. Cysylltiad drwy e-bost

2. Fe ddylech ddileu y manylion o fewn 12 mis , rhowch nodyn yn eich dyddiadur 12 mis minws diwrnod wedi'r digwyddiad er mwyn i chi ddileu yr holl fanylion heblaw y rhai perthnasol o ran niferoedd ayb, peidiwch cadw manylion personol

 

Cysylltu a ni

Os oes angen mwy o wybodaeth ynglyn a'ch data personol cysylltwch ar yr          e-bost info@218events.co.uk neu ysgrifennwch at gyfeiriad gofrestrig 218 Events.

 

Fe allwch hefyd gysylltu a'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ond fe fu fuaswn yn gwerthfawrogi y cyfle i siarad a chi yn gyntaf i weld a allwn helpu gyda'ch problem.

 

Customer Contact

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Ffon 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Wefan www.ico.org.uk

 • Facebook
 • Instagram Social Icon
 • Twitter